top of page

WHO WE ARE

RKM Primary Care is a 501(c)3 non-profit organization that has served our surrounding communities since 1999. We provide quality, affordable health care regardless of a patient's ability to pay. Our network of health centers receives HHS funding and have Federal Public Health Services (PHS) deemed status with respect to certain health or health related claims, including medical malpractice claims. 

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp quyền truy cập mở vào chất lượng, lấy bệnh nhân làm trung tâm.chăm sóc sức khỏe cộng đồng tạimà chúng ta đang sống.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tầm nhìn của chúng tôi là tất cả cư dân đều được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe & sức khỏe chất lượng, an toàn với giá cả phải chăng, giúp họ đạt được chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình.
bottom of page