top of page

CÁC LỰA CHỌN THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN 

  • Séc (phải trả cho RKM Primary Care)

  • Hộ chiếu

  • MasterCard

  • Phát hiện

  • Tiền mặt

  • Séc thu ngân/lệnh chuyển tiền* 

*Phí séc bị trả lại 

Câu hỏi? Gọi

THANH TOÁN QUA ĐIỆN THOẠI

844-RKM-4YOU

THANH TOÁN QUA THƯ

Gửi séc hoặc lệnh chuyển tiền tới:
Chăm sóc ban đầu RKM
HỘP PO 395
Clinton, LA 70722

Làm ơn đừng trả tiền bằng thư.

bottom of page